Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE PAREL BVBA 

Liersesteenweg 43 – 3200 Aarschot 

Onderstaande verkoopsvoorwaarden worden in extenso opgenomen op de achterzijde van elk factuur. Door gebruik te maken van onze diensten aanvaardt de klant uitdrukkelijk onderstaande voorwaarden. 

I. VERPLICHTINGEN VAN HET 

TEXTIELVERZORGINGSBEDRIJF 

Art. 1 : De Parel bvba is verplicht de haar verstrekte opdrachten vakkundig en binnen een redelijke termijn te verrichten. 

Art. 2 : De Parel bvba is aansprakelijk voor alle door haar veroorzaakte schade aan, of verlies van, ter behandeling gegeven goederen, voor zover bij deze algemene leveringsvoorwaarden niet anders wordt bepaald. 

II. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

Art. 3 : Aanbevelingen : 

a) De klant dient op duidelijke wijze zijn naam en adres kenbaar te maken aan De Parel bvba, deze te vermelden op zijn bundels, en bij voorkeur zijn goederen te merken met zijn initialen. 

b) De te reinigen goederen moeten degelijk verpakt worden, zodat er niets kan verloren gaan of beschadigd worden. 

c) Kleine stukken, zakdoeken, delicate goederen of goederen die voor de klant van een bijzondere waarde zijn, dienen apart verpakt. 

d) Verplichtingen : 

De klant dient na te gaan of er geen vreemde voorwerpen in, of aan, de te behandelen goederen zijn achtergebleven, die de goederen kunnen beschadigen, bv. manchet-knopen, broches, sierobjecten, kogelpennen, lippenstiften, geld, enz. 

Art. 4 : Aansprakelijkheidsbeperkingen en 

voorbehoud : 

a) De Parel bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval de aangeboden goederen, omwille van hun, op het eerste zicht, niet waarneembare aard of samenstelling, of omwille van een, op het eerste zicht, niet waarneembaar gebrek, beschadigd zouden worden door een normaal behandelingsproces. 

b) Goederen die volgens de klant van een bijzondere waarde zijn, moeten door de klant afzonderlijk worden aangeboden en tenminste worden voorzien van een waarschuwingsnota voor De Parel bvba. Ingeval deze verplichting niet in acht wordt genomen, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval deze goederen door een normaal behandelingsproces zouden worden beschadigd. 

c) Delicate textielwaar zoals bijvoorbeeld zijde, gordijnen, overgordijnen, tapijten en leer worden weliswaar vakkundig, maar steeds met enig risico behandeld. Soms is het voor De Parel bvba aangewezen een schriftelijk voorbehoud te formuleren en dit voor akkoord te laten ondertekenen door de klant. 

d) Textiel- en lederwaar wordt steeds gereinigd volgens de aanbevelingen verstrekt door de aanwezige etikettering van onderhoud. De Parel bvba behoudt zich het recht een opdracht te weigeren bij gebrek aan duidelijke etikettering. 

e) Met betrekking tot art. 3 d), kan De Parel bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van deze vreemde voorwerpen, noch voor de beschadiging door diezelfde voorwerpen veroorzaakt aan de behandelde goederen. 

f) De Parel bvba is slechts aansprakelijk voor beschadiging of verlies van voorwerpen in of aan de ter behandeling gegeven goederen als knopen, gespen, ritssluitingen, geplakte ceintuur, rubber belegsel, enz. voor zover deze bestand zijn tegen het behandelingsproces dat de goederen, waartoe zij behoren, dienen te ondergaan. 

III. TARIEVEN EN BETALINGEN 

Art. 5 : Het in behandeling geven van goederen, impliceert dat de klant onze tarieven en voorwaarden aanvaardt. 

Art. 6 : Het in rekening te brengen gewicht der "kilo"-diensten, wordt door het bedrijf vastgesteld bij het binnenkomen van de goederen, en per kilogram afgerond naar boven. 

Art. 7 : Aflevering van goederen aan de klant kan alleen geschieden tegen contante betaling. 

Art. 8 : Bij wanbetaling, onbestelbaarheid van goederen, en niet-afhalen van goederen door de klant, worden de goederen eigendom van De Parel bvba mits er zes maanden zijn verlopen na afgifte van de goederen en dit zonder enige compensatie. 

Art. 9 : Alle facturen zijn contant betaalbaar. Klachten en opmerkingen betreffende onze facturen dienen binnen de acht dagen schriftelijk te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn zullen zij niet meer worden aangenomen. 

Art. 10 : In geval van laattijdige betaling wordt een interest van 0.75 % per maand aangerekend, alsmede een schadevergoeding per factuur van 15 % met een minimum van 25 euro. Voor elk schrijven naar aanleiding van een laattijdige betaling zal een kost van 5 euro aangerekend worden. 

Art 11 : Ingeval van achterstallige betaling behoudt De Parel bvba zich het recht voor om, na aanmaning, de prestaties op te schorten en ze pas te hervatten na algehele betaling van alle nog verschuldigde bedragen. 

Art 12 : Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van arrondissement Leuven bevoegd. 

IV. KLACHTEN 

Art. 13 : 

- Klachten bij verlies, verkeerde behandeling of beschadiging van goederen, dienen binnen de acht kalenderdagen na terugname van de goederen te gebeuren. 

- Met het verstrijken van deze termijn kan een klacht worden geweigerd. 

- Het recht op klacht vervalt als de goederen na terugontvangst tekenen van gebruik vertonen, tenzij een gebrek eerst bij het gebruik kon worden geconstateerd. 

- Op verzoek van De Parel bvba moet de klant het verkeerd behandelde of beschadigde stuk voorleggen tegen ontvangstbewijs. 

Art. 14 : Indien geschillen niet binnen de 2 maanden in der minne kunnen worden opgelost, kunnen ze voorgelegd worden aan de CACET vzw (cfr. hoofdst. VI). 

V. SCHADEVERGOEDINGEN 

Art. 15 : 

-Wanneer de klacht van een klant over verkeerde behandeling, beschadiging of verlies gegrond en ontvankelijk blijkt, staat De Parel bvba in voor herstel, schadevergoeding of vervanging. 

-De schadevergoeding wordt berekend op basis van de aankoopprijs van het verloren of beschadigd stuk, de ouderdom en de staat waarin het stuk zich bevond toen het werd verloren of beschadigd. -Het aankoopbewijs geldt als enig geldig bewijs inzake de ouderdom en aankoopprijs van het stuk. Bij gebrek aan aankoopbewijs behoudt De Parel bvba zich het recht voor om naar eigen inschatting een forfaitair bedrag als schadevergoeding vast te leggen. 

-Schadevergoeding wordt steeds en uitsluitend toegekend onder de vorm van een tegoed op toekomstige reinigingen. Dit tegoed is niet van toepassing op tapijten, leder & daim. 

Art. 16 : Als slechts een deel van een geheel ter behandeling is gegeven (vb. enkel de pantalon van een herenpak), kan er slechts sprake zijn van schadevergoeding van het in behandeling gegeven deel, en niet van het geheel. 

VI. GESCHILLENCOMMISSIE CACET vzw 

Art. 17 : Ingeval De Parel bvba en de klant tot geen overeenkomst komen over herstel, vervanging of schadevergoeding van een beschadigd of verloren stuk, kunnen zij een beroep doen op de CACET vzw. De klant heeft de keuze om een geschil aanhangig te maken bij de CACET vzw of bij de rechtbanken van de Rechterlijke Orde. Eenmaal de keuze gemaakt is voor de CACET vzw, wordt de latere uitspraak bindend en zonder verhaal in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (art. 1676 en volgende). 

Art. 18 : De CACET vzw is samengesteld zoals bepaald in het reglement van de CACET vzw. 

Art. 19 : Een beroep op de CACET vzw dient te gebeuren door gebruik te maken van een speciaal daartoe bestemd formulier, verkrijgbaar en in te dienen bij de administratieve zetel van de CACET vzw, Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik (Asse), volgens de modaliteiten in haar reglement. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x